Aktualna strona

Warunki korzystania ze strony

Właścicielem strony internetowej w domenie www.encompassme.com jest Roberts Publishing Sp. z.o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 36, wpisana do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000058111 (zwana dalej „Robert Publishing Sp. z.o.o.”) o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 526 25 87 782. Każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z encompassme potwierdza, że zapoznała się z niniejszymi zasadami korzystania z Serwisu. Korzystanie ze stron encompassme będzie traktowane będzie traktowane jako zgoda użytkownika zamieszczone tu Warunki korzystania ze strony.

Roberts Publishing Sp. z.o.o. zastrzega sobie prawo do zmian niniejszych Warunków Korzystania ze Strony według własnego uznania i w dowolnym czasie, poprzez zamieszczenie zmienionych zasad na stronach encompassme. Zamieszczenie na stronach encompassme nowych Warunków korzystania ze strony będzie każdorazowo wskazane na tych stronach, a sprawdzenie wprowadzonych zmian jest obowiązkiem użytkownika.

Korzystanie ze stron encompassme po zamieszczeniu zmienionych Warunków Korzystania ze Strony będzie traktowane jako zgoda użytkownika na te zmiany.

W przypadku nie wywiązania się z postanowień Warunków korzystania ze strony, Twoje konto zostanie zawieszone lub usuniętę z encompassme. Roberts Publishing Sp. z.o.o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub odmówienia dostępu do strony encompassme, jej części lub funkcji dla poszczególnych bądź wszystkich użytkowników, w takim zakresie jaki będzie uważał za stosowny według własnego uznania i w dowolnym czasie.


Zrzeczenie się odpowiedzialności

Treści zamieszczone na stronie encompassme nie podlegają żadnym modyfikacjom ze strony jej właściciela, dlatego też jedynie Ty, jako jej użytkownik, jesteś za nie odpowiedzialny. Za treść i formę zamieszczonych na encompassme materiałów odpowiadają sami użytkownicy i wszelkie roszczenia względem Roberts Publishing Sp. z.o.o. związane z ich dokładnością pozostają nieuzasadnione.

Treści zamieszczane na stronie encompassme nie podlegają kontroli Robert Publishing Sp. z.o.o. dlatego firma nie odpowiada za ich zawartość. Obowiązek upewnienia się, czy treści zamieszczane na encompassme nie naruszają praw autorskich stron trzecich spoczywa na samych użytkownikach.

Roberts Publishing Sp. z.o.o. nie udziela gwarancji nieprzerwanej dostępności stron encompassme, ani żadnej innej gwarancji dotyczącej ich dostępności oraz jakości ich przekazu i odbioru. Roberts Publishing Sp. z.o.o. nie gwarantuje również, że przedstawione informacje są dokładne, kompletne i aktualne.

Jednocześnie, Robert Publishing Sp. z.o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania lub usunięcia informacji ze strony w dowolnej chwili według własnego uznania.


Obowiązki użytkownika

Treści zamieszczane na encompassme nie podlegają kontroli Roberts Publishing Sp. z.o.o. i w żaden sposób nie jesteśmy odpowiedzialni za informacje, jakie zawierają. Jako użytkownik encompassme jesteś odpowiedzialny za to, by upewnić się, że treści które udostępniasz nie naruszają praw autorskich osób trzecich.

Treści zamieszczane przez użytkowników muszą być stosowne do miejsca, w którym zostają umieszczone, wyrażone w sposób uprzejmy, utrzymane w dobrym tonie oraz zgodne z ogólnie przyjętymi standardami postępowania, (etykiety) i zachowania (się) w internecie.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje relacje z innymi użytkownikami encompassme. Robert Publishing Sp. z.o.o. zastrzega sobie prawo, ale nie ma obowiązku, monitorowania sporów między Tobą a innymi użytkownikami.

Żaden z użytkowników encompassme nie ma prawa użyć encompassme w celach marketingowych bez pisemnej zgody Robert Publishing Sp. z.o.o.

Bez ograniczania się do powyższych uwag i gwarancji, Roberts Publishing Sp. z.o.o. ma prawo odmówić zamieszczenia na encompassme lub usunąć ze strony treści, które w jego opinii naruszają politykę encompassme lub są w jakikolwiek sposób niewłaściwe. Roberts Publishing Sp. z.o.o. może również pozbawić lub odmówić dostępu do strony każdemu użytkownikowi lub firmie z jakiegokolwiek powodu, według własnego uznania.

Robert Publishing Sp. z.o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania lub usunięcia każdej z zamieszczonej na encompassme informacji według własnego uznania.


Ograniczenie odpowiedzialności

Roberts Publishing Sp. z.o.o. zrzeka się, bez wyjątków, odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia każdego rodzaju, które mogą wystąpić w czasie przebywania lub wchodzenia na stronę encompassme lub korzystania z usług, jakie ona oferuje. W pełnym zakresie obowiązującego prawa Robert Publishing Sp. z.o.o. nie udziela żadnych gwarancji (rękojmi) wyrażonych lub dorozumiałych oraz gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Roberts Publishing Sp. z.o.o. nie gwarantuje, że strona encompassme, jej serwery lub e-maile z niej wysłane nie zawierają wirusów lub innych szkodliwych elementów. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym w szczególności straty lub szkody pośrednie lub wynikowe, bądź straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków w związku z korzystaniem z encompassme lub usług, jakie oferuje.

Roberts Publishing Sp. z.o.o nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika czy innej osoby za sprawy związane z umową, szkody poniesione czynem niedozwolonych (łącznie z zaniedbaniami) czy złamaniem obowiązku ustawowego i innych spraw. Roberts Publishing Sp. z.o.o nie odpowiada za straty i szkody wynikłe pośrednio lub bezpośrednio z korzystania ze stron i usług encompassme.To zrzeczenie się odpowiedzialności odnosi się do szkód i strat wtórnych, przypadkowych, niebezpośrednich oraz temu podobnych. Łącznie i bez ograniczeń ze stratami zysków, otratą kontraktów i możliwości biznesowych, przerw w usługach i utraty danych, nawet w przypadku, jeśli uprzedzono nas o zaistnieniu takich szkód.

Użytkownicy korzystają z materiałów zawartych na stronach encompassme oraz z usług, jakie oferuje na własną odpowiedzialność i ryzyko.

Robert Publishing Sp. z.o.o. nie ponosi odpowiedzialności za żadne opóźnienie lub awarię, wynikające z okoliczności, na które nie ma wpływu.


Zawieszenie lub/i usunięcie konta

Roberts Publishing Sp. z.o.o. ma prawo zawiesić, pozbawić możliwości dostępu i/lub odmówić dostępu do strony internetowej lub do jej części, z jakiegokolwiek powodu, bez uprzedzenia, zwłaszcza w okolicznościach, które obejmują, ale nie ograniczają się do, naruszenia prawa do uczciwej konkurencji i/lub naruszenia praw autorskich Roberts Publishing Sp. z.o.o.

Roberts Publishing Sp. z.o.o. zastrzega sobie również prawo do zawieszenia lub zaprzestania wszelkich usług, jakie oferuje encompassme, bez uprzedzenia w sytuacjach, które obejmują, ale nie ograniczają się do:

- decyzje (rozporządzenia) administracyjne lub inne decyzje urzędowe,

- konserwacje, modyfikacje, naprawy lub procedury dotyczące obsługi każdego z naszych urządzeń, sprzętu lub oprogramowania lub każdej z jego części, jak również z powodu nagłej awarii, ale także działania rutynowe, lub inne,

- w przypadku, gdy awaria lub przerwa w dostawie usług oferowanych przez Roberts Publishing Sp. z.o.o. nie jest jego winą, a spowodowana jest przez stronę trzecią, występującą w charakterze dostawcy usług dla Roberts Publishing Sp. z.o.o. , z których Robert Publishing Sp. z.o.o. korzysta w dowolnym czasie,

- w przypadku jakiegokolwiek innego czynnika.

Roberts Publishing Sp. z.o.o. może bezwłocznie wypowiedzieć lub zawiesić dostęp do wszelkich usług oferowanych przez encompassme i zawiesić lub usunąć konto ze strony, bez wcześniejszego powiadomienia lub zobowiązania, jeżeli ma uzasadnione przekonanie, że zostało naruszone którekolwiek z postanowień Warunków korzystania ze strony. Po usunięciu konta, wszelkie usługi oferowane przez encompassme zostają przerwane w trybie natychmiastowym. Jeśli chcesz zamknąć konto, możesz napisać do nas na adres contact@encompassme.com.

Roberts Publishing Sp. z.o.o. może odmówić dostępu do encompassme, jak również usunąć wszelkie treści lub utworzone na encompassme konto, z jakiegokolwiek powodu, w tym również, choć nie ograniczając się do, naruszenia praw autorskich Roberts Publishing Sp. z.o.o., jak również w przypadku naruszenia prawa do uczciwej konkurencji, jeżeli firma działa lub w przeszłości działała na szkodę Roberts Publishing Sp. z.o.o.


Płatności

Zobowiązujesz się dokonywać płatności na rzecz Roberts Publishing Sp. z.o.o. za wszystkie produkty oraz usługi zakupione za pośrednictwem encompassme wraz ze wszystkimi dodatkowymi opłatami (w tym również podatki i odstetki naliczone tytułem nieterminowego dokonania wpłaty - jeśli dotyczy), które mogą być naliczone przez lub za pośrednictwem Twojego konta.

Jednocześnie zobowiązujesz się do terminowego dokonywania wszystkich płatności.

Roberts Publishing Sp. z.o.o. nie zapewnia stałej wysokości cen za oferowane za pośrednictwem encompassme usługi, dlatego też ceny te mogą w każdej chwili ulec zmianie. Roberts Publishing Sp. z.o.o. nie zapewnia również zwrotów w przypadku jednorazowego obniżenia kosztów lub oferty promocyjnej.

Robert Publishing Sp. z.o.o. nie ma obowiązku zwrotu żadnych z wcześniej wpłaconych mu kwot.

W przypadku, gdy użytkownik nie zastosuje się do zamieszczonych na tej stronie Warunków korzystania ze strony zostanie on pozbawiony dostępu do strony, lub dostęp ten zostanie zawieszony.


Znaki towarowe

Encompassme, CIJ Reader, DBH, CIJ Journal są zarejstrowanymi znakami towarowymi należacymi do Roberts Publishing Sp. z.o.o. i nie mogą być legalnie wykorzystywane bez zgody ich właściciela. Przypisane encompassme, logo, znaki graficzne, grafika, nagłówki stron, ikony przycisków, skrypty i nazwy usług są znakami towarowymi firmy Robert Publishing Sp. z.o.o. i nie mogą być legalnie używane w połączeniu z jakimkolwiek produktem lub usługą, która nie jest własnością Robert Publishing Sp. z.o.o. w sposób, który może spowodować dezorientację klientów, lub w jakikolwiek inny sposób, również w sposób, który dyskredytuje lub kompromituje Robert Publishing Sp. z.o.o.

Wszystkie pojawiające się na encompassme znaki towarowe nie należące do Robert Publisghing Sp. z.o.o. są własnością ich właścicieli, którzy mogą, choć nie muszą, być stowarzyszeni, powiązani lub sponsorowani przez Roberts Publishing Sp. z.o.o.

Strona encompassme, ani żadna jej części, jak również usługi świadczone przez nią nie mogą być powielane, kopiowane, reprodukowane, sprzedawane, odsprzedawane, odwiedzane lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane do celów komercyjnych bez pisemnej zgody Roberts Publishing Sp. z.o.o.

Nie wolno Ci wykorzystywać encompassme do żadnych celów marketingowych bez pisemnej zgody Roberts Publishing Sp. z.o.o.

Podstawowe informacje

120- Publikujące firmy
41909- Dzisiejsze aktualności
30- Kraje

Zacznij publikować!