Current page

< zpět na výsledky hledání

2019-06-07  15:40

Crest Communications

Další výsledky


Přílohy:

Revitalizace říčky Rokytky jako součást nové čtvrti Suomi Hloubětín

/uploads/posts/73c32b5a16d03c91e5b5fedc01dec8deace95298/images/YIT_Suomi Hloubetin_revitalizace ricky Rokytky.jpg /uploads/posts/73c32b5a16d03c91e5b5fedc01dec8deace95298/images/YIT_vizualizace zrevitalizované říčky Rokytky.jpg

Developerská společnost YIT revitalizuje při výstavbě nové rezidenční čtvrti Suomi Hloubětín část říčky Rokytky v Praze 9. Zrevitalizovaný úsek bude díky novým nivám a meandrům připraven na lepší zadržování vody v krajině a vytvoří lokální biotop.

Na počátku byla černá skládka
„Naším hlavním cílem bylo vytvořit ze zanedbaného území podél Rokytky příjemné místo k životu. Ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy klademe důraz na přirozenou obnovu mikrolokality. Vznikne nová zpevněná cesta s přímou návazností na břeh Rokytky, aby řeka i okolní území byly spojeny v jeden funkční celek. Budou zde plochy k posezení, zpříjemní se prostor okolo dětského hřiště,“ říká Marek Lokaj, technický ředitel společnosti YIT Stavo. „Systém šetrného hospodaření se srážkovými vodami, který uplatňujeme v našem přilehlém projektu Suomi Hloubětín formou koryt, průlehů, vsakovacích a retenčních nádrží, jsme chtěli rozšířit i na samotnou Rokytku. To bylo naším dalším cílem.“ K naplňování této vize však od ledna 2019, kdy YIT práce na revitalizaci Rokytky zahájila, až k nyní probíhajícím dokončovacím pracím vedla poměrně dlouhá a náročná cesta. Obdobně jako u řady jiných brownfieldů, které se přetvářejí v nové městské čtvrti, byla totiž na svazích a břehu Rokytky velká černá skládka v okolním porostu i pod zemí. Tu bylo potřeba kompletně vyčistit. YIT z místa odvezla 30 tun směsného odpadu a 74 tun bioodpadu. Při stabilizaci svahů a vytváření nových komunikací nalezla YIT pod povrchem stovky m3 sutě, které také musela zlikvidovat. Celkem bylo třeba vytěžit 410 tun zeminy. Na vytvoření zpevňujících zdí bylo použito 300 tun kamene.

Meandry a nivy, příznivější biotop pro floru a faunu
V úzké součinnosti s Magistrátem hlavního města Prahy změnila YIT tok Rokytky, aby byla říčka schopna lépe zadržovat dešťovou vodu. Dno Rokytky bylo pročištěno, vznikla řada niv a meandrů, které tok zpomalily. Uložením lomového kamene se naopak na některých místech říčka zrychlila. YIT se chystá meandry osít vodními rostlinami. „Revitalizací Rokytky chceme zvýšit biodiverzitu mikrolokality. Proto vše konzultujeme se zástupci města, odborníky na krajinný ráz a zahradními architekty. Od odborníků jsme nejprve nechali posoudit stav vegetace: převážná většina ze stromů a keřů byly invazivní druhy, případně poškozené či špatně rostlé stromy. Ty jsme museli vykácet. Podle návrhu odborníků vysadíme zhruba 20-30 nových stromů, které dále doplníme keři. I nové traviny a rostliny jsme navrhovali ve spolupráci se zahradními architekty,“ uvádí Marek Lokaj. Vytvořením zálivů vdechla YIT toku Rokytky přirozenější charakter, aby říčka více lákala různé živočichy. Vytěžená zemina byla použita na ohumusování nově upravených svahů. Pokácené suché stromy pak byly začleněny do koryta Rokytky, aby vytvořily lokální biotop pro ryby, kachny, hmyz i ptactvo.

Využití zkušeností z projektu Koivu Zličín
Při revitalizaci Rokytky využívá YIT zkušeností, které získala ve svém dokončeném rezidenčním areálu Koivu Zličín v Praze 5. Ten je vůbec prvním komplexním systémem odvodu dešťových vod pomocí tzv. měkké infrastruktury v rezidenčním projektu v Česku. „Měkká infrastruktura“ je důmyslný systém akumulací, vsaků, retencí a odpařovacích ploch, který efektivně využívá srážkovou vodu a zabraňuje, aby bez užitku stékala do kanalizace. Projekt změny způsobu nakládání s dešťovými vodami trval v Koivu Zličín téměř dva roky a probíhal současně s výstavbou 11 nízkoenergetických bytových domů. Zadržená voda slouží mj. k zavlažování celého areálu a podpoře růstu místní vegetace.

pdfstáhnout PDF Statisticsoznačit

Základní statistika

119- Publikující firmy
39656- Denní aktualizace
30- Země

Dejte o sobě vědět!